Projekti eesmärgiks oli ühelt poolt uute teadmiste kogumine Pandivere piirkonnast, ooside süsteemist, rabast, veeselgrootutest ja ökosüsteemist; teiselt poolt koolitus veeohutusest – turvaline käitumine veekogudes ja selle läheduses.

Kõik projekti tegevused Pandiveres avardasid õpilaste arusaamu põhjavee kujunemisest, joogivee saamise võimalustest ja Pandivere kõrgustiku tähtsusest Eesti põhjavee tekkel. Seeläbi peaks õpilane mõistma vee säästliku tarbimise vajadusi ja elukeskkonna mõjutamise riske. Turvaline liikumine looduses, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast - kõik teadmised ja oskused jõuavad õpilaseni läbi tema enda. Ta ISE vaatab, ISE näeb ja ISE saab aru. Ta on üks osa loodusest. Läbi aktiivmeetodite  kinnistuvad väärtused ja põhimõtted, mida hiljem oma igapäevases elus enesestmõistetavalt harjutakse kasutama.

Kuna olemasolevate vahenditega jääb tunnis käsitletu piiratuks ning ei anna õpilastele teavet ja ülevaadet tegelikust olukorrast, aitab viibimine reaalses  keskkonnas õpilastel mõista elulisi situatsioone ja olukorda adekvaatselt.

Pandivere piirkonna tekkelugu, eripärad, pinnavormid; Emumägi, Seljamäe ooside süsteem arendasid õpilastes oskust vaadelda, mõista ja selgitada looduskeskkonnas esinevaid objekte ja protsesse, analüüsida keskkonda kui terviksüsteemi.

Projekti väljundiks on lauamäng „Vesi ja veeohutus“, mille valmimiseks iga klass panustas vastavalt võimetele ja oskustele:

1.-2.klass          mängunupud

3.-4.klass          lauamängu ümbris

5.-6.klass          mängulaud

7.-8.-9.klass      reeglid ja juhendid