Projekti algusetapis toimus arutelu õpilasesinduses, sealtkaudu levitati informatsiooni  õpilasteni klassides. Õppekäik Tallinna botaanikaaeda toimus I veerandi viimasel päeval. Botaanikaias saadi konkreetsed juhiseid, ideid ja ülesandeid edaspidiseks tegevuseks.

Botaanikaaias nähtu ja kogetu, mis algas isikliku taime istutamisest, kestab kasvatamises, hoolitsemises ja lõppkokkuvõttes  vastutuses, kasvatab meie õpilastes sõbralikku suhtumist loodusesse.

Koolis toimus õppekäigul nähtu-õpitu kinnistamine, valmisid töölehed õpimapi tarvis. Ühiselt töötati välja töölehe näidis, millel kajastub toa- või tarbetaime kirjeldus, päritolumaa, kasutamine, hooldamine jm vajalik informatsioon. Lisaks on igal õpilasel hooldada kevadeni üks toataim.

Klasside töölehtedest (igal õpilasel 2 taime) koostati ühine õpimapp toa- ja tarbetaimedest, mida säilitatakse koolis ning kasutatakse õppevahendina loodusainetundides ja vajadusel teistes tundides.

Ülesanded, mis jagati enne õppekäiku, suunavad õpilased mõtlema meid ümbritseva looduse mitmekülgsusele kui ka ainulaadsusele. Isiklik taim tähendab isiklikku lähenemist ja hoolt. Taim vajab kastmist, valgust, väetamist. Õpilane on taime kasvamise protsessi juures. Õpimappi valitakse taimed selle järgi, kas nad kasvavad meie koolis või kodudes. Siitkaudu kinnistub keskkonnateadlik suhtumine otseselt meid ümbritsevatesse taimedesse, süvenevad õpilaste teadmised meie koolis ja kodudes kasvavatest taimedest.

8. klassi õpimapp

1.-4. klassi õpimapp


2.- 3. klassi õpimapp


7.- 9. klassi õpimapp